Buy Books

SSC GD 2020 - Combo Pack

  • புத்தகங்கள் அனைத்தும் தங்களுக்கு Courier மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும்
  • Reasoning (ம) Aptitude ஆகிய பாடங்கள் அனைத்து பகுதிகளும் முழுமையாக விளக்கங்களுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது