நன்றி!
உங்கள் விவரங்களைப் நாங்கள் பெற்றுள்ளோம்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள linkஐ  Click செய்து, இலவச முழு மாதிரி தேர்வுக்கான PDF பெற்றுக் கொள்ளவும்.

Linkhttps://muppadaitrainingacademy.com/tnusrb-si-full-test

Important Links

Muppadai Books Purchase

TNUSRB PC, SI, SSC GD, Army & Coast Guard

Muppadai Online Course

TNUSRB SI - (Taluk, Fingerprint & Technical), PC, SSC GD, Army & Coast Guard

Buy Muppadai Test Batch

SSC GD, TNUSRB PC (1.0,2.0),PC - PDF Course, INDIAN ARMY ARO - Coimbatore, Chennai & Trichy.

Muppadai Fees Structure

Get Fees structure of TNUSRB SI,PC, Navy, Aiforce, SSC GD & other courses

Test Batch Amount Buy Link
Army காப்பான் - 2023 Rs. 500 Currently Not Available..
TNUSRB SI தடம் - 2023 Rs. 1,700
SSC MTS - 2023 Rs. 600 Currently Not Available..
JAILOR Test - 2023 RS. 1,100
PC டாணாக்காரன் - 2023 RS. 1500
CRPF (JAWAN) - 2023 RS. 600
TNUSRB SI தடம் 2.0 - 2023 RS. 1100