நன்றி!
உங்கள் கட்டணத்தை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம்.

விரைவில்  Email மற்றும் WhatsApp மூலம் login விவரங்களைப் பெறுவீர்கள்.
ஏதேனும்  சிக்கல்களுக்கு. whatsApp மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்

Important Links

Muppadai Books Purchase

TNUSRB PC, SI, SSC GD, Army & Coast Guard

Muppadai Online Course

TNUSRB SI - (Taluk, Fingerprint & Technical), PC, SSC GD, Army & Coast Guard

Buy Muppadai Test Batch

SSC GD, TNUSRB PC (1.0,2.0),PC - PDF Course, INDIAN ARMY ARO - Coimbatore, Chennai & Trichy.

Muppadai Fees Structure

Get Fees structure of TNUSRB SI,PC, Navy, Aiforce, SSC GD & other courses

Test Batch Amount Buy Link
Army காப்பான் - 2023 Rs. 500 Currently Not Available..
TNUSRB SI தடம் - 2023 Rs. 1,700
SSC MTS - 2023 Rs. 600 Currently Not Available..
JAILOR Test - 2023 RS. 1,100
PC டாணாக்காரன் - 2023 RS. 1500
CRPF (JAWAN) - 2023 RS. 600
TNUSRB SI தடம் 2.0 - 2023 RS. 1100