நன்றி!
உங்கள் கட்டணத்தை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம்.

விரைவில்  Email மற்றும் WhatsApp மூலம் login விவரங்களைப் பெறுவீர்கள்.
ஏதேனும்  சிக்கல்களுக்கு. whatsApp மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்

Important Links

Muppadai Books Purchase

TNUSRB PC, SI, SSC GD, Army & Coast Guard

Muppadai Online Course

TNUSRB SI - (Taluk, Fingerprint & Technical), PC, SSC GD, Army & Coast Guard

Buy Muppadai Test Batch

SSC GD, TNUSRB PC (1.0,2.0),PC - PDF Course, INDIAN ARMY ARO - Coimbatore, Chennai & Trichy.

Test Batch Amount Buy Link
TNUSRB SI - 2023 Rs. 1,700
SSC GD Test Batch Rs. 1,000
TNUSRB PC Currently unavailable.
TNUSRB PC - PDF Course Rs. 100 Currently unavailable.
Indian Army (ARO) - Coimbatore Rs. 500
Indian Army (ARO) - Chennai Rs. 500
Indian Army (ARO) - Trichy Rs. 500 Currently unavailable.